Đàn ông càng lớn tuổi thì càng giàu và càng nhiều của quý


Đàn ông càng lớn tuổi thì càng giàu và càng có nhiều của quý:

- Bạc thì ở trên đầu...

- Vàng thì ở trong răng...

- Đá quý thì ở trong thận...

- Và bất động sản thì ở trong quần.

Đàn ông càng lớn tuổi càng giàu và càng nhiều của quý