×

Chính sách- Policy

Chính sách


Tại Đời sống 24, quyền riêng tư của khách truy cập là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được Đời sống 24 tiếp nhận và thu thập cũng như cách sử dụng thông tin đó.

Cookie trang web


Chúng tôi sử dụng một số cookie khác nhau trên trang web của mình. Nếu bạn không biết cookie là gì, hoặc cách kiểm soát hoặc xóa chúng, thì chúng tôi khuyên bạn nên truy cập http://www.aboutcookies.org để được hướng dẫn chi tiết.

Hiện tại, chúng tôi thực hiện chính sách 'đồng ý ngụ ý', có nghĩa là chúng tôi cho rằng bạn hài lòng với việc sử dụng này. Nếu bạn không hài lòng, thì bạn không nên sử dụng trang web này hoặc bạn nên xóa cookie Đời sống 24 đã truy cập trang web hoặc bạn nên duyệt trang web bằng cài đặt sử dụng ẩn danh của trình duyệt (được gọi là “Ẩn danh” trong Chrome, “InPrivate” cho Internet Explorer, "Duyệt web riêng tư" trong Firefox và Safari, v.v.)

Đời sống 24 không sử dụng cookie thông qua đánh dấu dựa trên Blogger của trang web này hoặc trong các bài đăng và trang. Tuy nhiên, các nhà cung cấp bên thứ ba có quảng cáo được đặt trên trang web này có thể sử dụng cookie hoặc đèn hiệu web. Thông tin chi tiết về các nhà cung cấp này được cung cấp bên dưới.

Cookie của bên thứ ba và nhà quảng cáo


Đời sống 24 không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này!

Google Analytics

Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu cách trang web đang được sử dụng nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Dữ liệu người dùng là tất cả ẩn danh.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quan điểm của Google về quyền riêng tư liên quan đến dịch vụ phân tích của nó tại http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Google Adsense

Cookie này được Google sử dụng để báo cáo cho chúng tôi cách các quảng cáo hiển thị trên Đời sống 24 đang hoạt động. Dữ liệu người dùng là tất cả ẩn danh.

Bạn có thể tìm hiểu tổng quát hơn về Google cũng như các chính sách và nguyên tắc của Google liên quan đến quảng cáo tại http://www.google.com/policies/privacy/ads/Policy


At Life 24, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by Life 24 and how it is used.

Site Cookies


We use a number of different cookies on our site. If you do not know what cookies are, or how to control or delete them, then we recommend you visit http://www.aboutcookies.org for detailed guidance.

Currently we operate an ‘implied consent’ policy which means that we assume you are happy with this usage. If you are not happy, then you should either not use this site, or you should delete Blogspot tips cookies having visited the site, or you should browse the site using your browser’s anonymous usage setting (called “Incognito” in Chrome, “InPrivate” for Internet Explorer, "Private Browsing" in Firefox and Safari etc.)

Life 24 does not use cookies via the Blogger-based markup of this site, or in posts and pages. However, third party vendors whose advertisements are placed on this website may use cookies or web beacons. Details of these vendors are provided below.

Third Party and Advertiser Cookies


Life 24 has no access to or control over these cookies!

Google Analytics

We use this to understand how the site is being used in order to improve the user experience. User data is all anonymous.

You can find out more about Google’s position on privacy as regards its analytics service at http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Google Adsense

This cookie is used by Google to report to us how the adverts shown on Life 24 are performing. User data is all anonymous.

You can find out more generally about Google and its policies and principles as regards advertising at http://www.google.com/policies/privacy/ads/