Quan trên xử án

Hai thằng ngồi cãi nhau, một thằng nói 2 nhân 2 bằng 4 thằng kia thì bảo là 6. Hai thằng cứ thế cãi nhau, không ai chịu ai, bèn lôi lên Quan xử.

Nghe xong câu chuyện Quan phán:

- Thằng 2 nhân 2 bằng 6 được về, còn thằng 2 nhân 2 bằng 4 lôi ra đánh 50 gậy cho ta.

Sau khi bị đánh đủ 50 gậy, tên này ấm ức vào trình quan:

Thưa Quan, tại sao con trả lời đúng mà lại bị đánh.

Quan trả lời:

- Mày biết là đúng mà còn đi cãi với thằng ngu đó. Cái tội của mày là tốn thời gian của tao và của mày, đã biết nó ngu lại còn cố chấp cãi với nó, bị đánh là đúng.

Còn cái thằng ngu kia thì cho nó về, cuộc đời sẽ dạy nó chứ mày có nói thế nào nó cũng không nghe đâu.

(Sưu tầm)
Quan trên xử án