Phú quý không phải là thứ mà tiền có thể mua được. Sâu xa hơn, đó là một thái độ đúng mực qua những tháng ngày tích lũy. Những người thực ...