Được làm con người đó là một đặc ân mà tạo hóa đã ban cho chúng ta.Nhưng theo thời gian giá trị của nam và nữ dường như đã thay đổi. Ở Việ...
Thông thường ta có thể hiểu Vợ là bên nữ trong một cuộc hôn phối. Nhưng dưới những góc nhìn của các lĩnh vực khác nhau vợ đã được định nghĩ...